Angielski Perfect II – bezpłatne szkolenia językowe

EFS_Samorzad_kolor

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.
ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.
Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (10 os.) do wyboru:
– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,
– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:
– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własna dzielność gospodarczą),
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– osoby w wiek: 25-65 lat,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

ZDZ W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,
– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,
– Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 8-12 os.,
– Dobór grup w oparciu o testy wstępne, kwalifikujące do odpowiedniego poziomu nauczania (A1, A2, B1, B2) – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
– Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. Dydaktycznych,
– Każde szkolenie kończy się egzaminem i po jego pozytywnym zdaniu otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),
– Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4-6 godz. dydaktycznych/1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

– Egzaminy zewnętrzne, przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).
– Bezstronność egzaminu zapewniona poprzez: egzamin w formie kodowanych arkuszy egzaminacyjnych oraz zewnętrzni egzaminatorzy niezwiązani z realizowanymi w ramach grup zajęciami.

Stopka EFS