Aktualności

obrazek strony SEP

27 maja 2020 r. – EGZAMIN – UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPA: 1, 2, i 3

EGZAMIN: Egzamin weryfikacyjny – Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych – grupa 1, 2 i 3
Cel egzaminu: Uzyskanie uprawnień – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – grupa 1, 2 i 3.
Grupa 1 – urządzenia elektryczne Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (E i/lub D).

Zakres uzyskania możliwych uprawnień:

– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne,
– Elektryczne sieci oświetlenia ulicznego,
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

– Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Grupa 2 – urządzenia ciepłownicze Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
(E i/lub D).
Zakres uzyskania możliwych uprawnień:

– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne
i gazowe,
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.

Grupa 3 – urządzenia gazowe Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (E i/lub D).

Zakres uzyskania możliwych uprawnień:

– Sieci gazowe rozdzielcze,
– Urządzenia i instalacje gazowe,
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.

Miejsce egzaminu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu –
ul. Skalmierzycka 2a
Komisja Egzaminacyjna:  

Komisja Kwalifikacyjna ZDZ – nr 374 – powołana przez prezesa URE

 

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie Eksploatacji – Dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)

Planowane terminy egzaminu kwalifikacyjnego dla wszystkich grup:  

27 maja 2020 r. (środa) – godz. 12:00

Cena egzaminu:  

260,00 zł. – cena obejmuje 1 egzamin E lub D.

 

W przypadku egzaminu w zakresie uprawnień E i D należy doliczyć dodatkowo kwotę egzaminu w wysokości: 260 zł.

obrazek strony wznowienie

ZDZ wznawia realizację kursów i szkoleń

Drodzy klienci,

Miło jest nam poinformować, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu z dniem 4 maja 2020 r. stopniowo wznawia realizację zajęć dydaktycznych, kursów i szkoleń.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe będą na bieżąco dezynfekowane. Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o wznowieniu zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 662 318 947
e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Dofinansowanie od 50% do 80% na usługi szkoleniowe - II edycja

Dofinansowanie od 50% do 80% na usługi szkoleniowe – II edycja

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP do usług szkoleniowych, przyczyniających się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników – II edycja.

(poziom dofinansowania: 50 – 80 %)

Dotyczy: Przedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie subregionu kaliskiego: Miasto Kalisz, powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w ramach funduszy europejskich, przeznaczył ok. kolejne 105 mln PLN na wsparcie MMŚP, w formie dofinansowania usług szkoleniowych, przyczyniających
się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników. Dysponentem środków są
tzw. Operatorzy. W subregionie kaliskim funkcję operatora pełni Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia w Kaliszu, jako instytucja z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowych, a także beneficjent kilkudziesięciu projektów szkoleniowych, oferuje Państwu wsparcie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie usług szkoleniowych.

ZDZ w ramach bezpłatnego wsparcia oferuje przedsiębiorcom, którzy zadeklarują późniejszą współpracę przy realizacji dofinansowanych usług szkoleniowych następujące wsparcie:

  • pomoc w zidentyfikowaniu aktualnych potrzeb szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem i profilem firmy,
  • dobór i indywidualne zaprojektowanie optymalnego zakresu i formy planowanych usług szkoleniowych,
  • wsparcie w zakresie aplikowania o dofinansowanie usług szkoleniowych,
  • wsparcie techniczne w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR), będącej narzędziem w procesie aplikowania i realizowania dofinansowanej usługi szkoleniowej,
  • pomoc w procesie rozliczenia dofinansowanej usługi szkoleniowej,
  • rzetelne i profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych, gwarantujące podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji uczestników szkoleń.

 

W przypadku zainteresowania nasza ofertą prosimy o kontakt:

Anna Górska – Tel. 62 767 40 88 wew. 25, tel. kom. 662 318 947, e-mail: anna.gorska@zdz.kalisz.pl

Agnieszka Tułacz – Tel. 62 767 40 88 wew. 25, tel. kom. 662 318 947, e-mail: agnieszka.tulacz@zdz.kalisz.pl

obrazek strony APIII

Angielski PERFECT III – Bezpłatne szkolenia językowe

JĘZYK ANGIELSKI – BEZPŁATNE SZKOLENIA – CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.

ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.

Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (12 os.) do wyboru:

– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,

– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno–prawnej, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą),

– osoby w wiek: 25-74 lat,

– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

 

ZDZ W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,

– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,

– Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,

– Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 12 os.,

– Dobór grup w oparciu o testy wstępne, kwalifikujące do odpowiedniego poziomu nauczania (A1, A2, B1, B2) – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,

– Każde szkolenie kończy się egzaminem i po jego pozytywnym zdaniu otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),

– Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. (45 min.) / 1 dzień.

 

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 – Egzaminy zewnętrzne, przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).

– Bezstronność egzaminu zapewniona poprzez: egzamin w formie kodowanych arkuszy egzaminacyjnych oraz zewnętrzni egzaminatorzy niezwiązani z realizowanymi w ramach grup zajęciami.

 

INFORMACJA – ZGŁOSZENIA:

Anna Szafran
tel. 608 287 480
e-mail: anna.szafran@zdz.kalisz.pl