Aktualności

Kursu „kroju i szycia” –zapraszamy na zajęcia 9 maja 2016 (poniedziałek) na godz. 16.30

Kursu „kroju i szycia”

W ramach kursu każdy z uczestników nabędzie umiejętności z zakresu:
1. Podstawowych pojęć z zakresu materiałoznawstwa odzieżowego i obróbki technologicznej materiałów włókienniczych
2. Modelowania konstrukcyjnego i wtórnego spódnicy, spodni, bluzki, rękawa i kołnierzy
3. Szycia spódnicy, spodni i bluzki na własne wymiary

 

Informacja:

Anna Szafran
tel. 62 767 40 88 wew. 25

Z komputerem na Ty – bezpłatne szkolenia komputerowe

EFS_Samorzad_kolor

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).
Zakres ramowy szkolenia:
• Informacja i komunikacja w sieci Internet,
• Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
• Bezpieczeństwo w sieciach i internecie,
• Rozwiązywanie problemów technicznych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:
– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– osoby w wiek: 25-65 lat,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

ZDZ W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
– Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
– Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 8-12 os.,
– Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. dydaktycznych,
– Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
– Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4-6 godz. dydaktycznych/1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

– Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).

Stopka EFS

Angielski Perfect II – bezpłatne szkolenia językowe

EFS_Samorzad_kolor

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.
ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.
Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (10 os.) do wyboru:
– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,
– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:
– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własna dzielność gospodarczą),
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– osoby w wiek: 25-65 lat,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

ZDZ W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,
– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,
– Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 8-12 os.,
– Dobór grup w oparciu o testy wstępne, kwalifikujące do odpowiedniego poziomu nauczania (A1, A2, B1, B2) – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
– Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. Dydaktycznych,
– Każde szkolenie kończy się egzaminem i po jego pozytywnym zdaniu otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),
– Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4-6 godz. dydaktycznych/1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

– Egzaminy zewnętrzne, przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).
– Bezstronność egzaminu zapewniona poprzez: egzamin w formie kodowanych arkuszy egzaminacyjnych oraz zewnętrzni egzaminatorzy niezwiązani z realizowanymi w ramach grup zajęciami.

Stopka EFS

STOP Dopalaczom – prawne, społeczne i medyczne aspekty narkomanii – 24.11.2015 r.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz osoby zajmujące się profilaktyką w szkole do udziału w kursie doskonalącym:

„STOP Dopalaczom – prawne, społeczne i medyczne aspekty narkomanii”

 Celem szkolenia jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych dopalaczy oraz sposób postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się narkotyków w szkole, możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii.

Termin kursu:

kwiecień 2016 r. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych termin uzgodniony indywidualnie z placówką oświatową

Oferta szczegółowa: ZDZ-szkolenie-STOP Dopalaczom