Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Kurs zostanie zrealizowany wg programu ramowego „Kursu kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczej” MEN, Warszawa – grudzień 1992.

1. Kurs organizowany jest dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych, półinternatach, a także pedagogów szkolnych i innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele, którzy ukończyli Studium nauczycielskie lub wyższe studia z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Warunkiem wydania świadectwa będzie:
• zdanie egzaminów z przedmiotów:

– Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
– Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

• napisanie trzech prac kontrolnych z przedmiotów:

– Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
– Elementy pedagogiki opiekuńczej
– Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

3. Liczba godzin: 270
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

4. Koszt : 1400,00 zł