Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Kurs zostanie zrealizowany wg programu ramowego „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki leczniczej” MEN, Warszawa – grudzień 1992.

1.Kurs jest organizowany dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie, zawodowe lub SN), lecz niemających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

2.Warunkiem wydania świadectwa będzie:
• zdanie egzaminów z przedmiotów:

– Pedagogika specjalna
– Pedagogika lecznicza
– Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
– Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym

• napisanie prac kontrolnych z przedmiotów:

– Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
– Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym

2. Liczba godzin: 270

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

3. Koszt: 1300 zł