Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

Kurs zostanie zrealizowany wg programu „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu surdopedagogiki” MEN, Warszawa –grudzień 1992.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu, którzy ukończyli studia wyższe (lub SN) i mają przygotowanie pedagogiczne

Warunkiem ukończenia kursu będzie:
• aktywny udział w zajęciach
• zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

Surdopedagogika
Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu

• napisanie 1 pracy kontrolnej

Liczba godzin: 270

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

Koszt : 1300 zł