Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Murarz – Tynkarz

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
 • przygotowywanie zapraw murarskich;
 • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
 • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
 • wykonywanie łuków i sklepień;
 • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
 • murowanie gzymsów i attyk;
 • murowanie kominów;
 • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
 • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
 • wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
 • wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych.
 • wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
 • wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych.
 • wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

Tynkarz wykonuje tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucenia zaprawy i do zacierania tynku.

Zadania zawodowe:

analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;

 • przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku;
 • przygotowywanie zapraw tynkarskich;
 • wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub packą bezpośrednio po narzuceniu;
 • osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych;
 • wykonywanie tynków dwui trójwarstwowych;
 • wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie;
 • zacieranie zaprawą styków prefabrykatów i ubytków ścian po robotach instalacyjnych;
 • wykonywanie tynków wodoszczelnych;
 • wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach;
 • wykonywanie tynków na powierzchniach wklęsłych i wypukłych;
 • mocowanie płyt suchego tynku gipsowego;
 • wykonywanie tynków ciągnionych;
 • naprawianie tynków istniejących;
 • wykonywanie tynków szlachetnych zmywanych, zacieranych, cyklinowanych i groszkowanych;
 • wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.;
 • czyszczenie podłoży pod tynki za pomocą strumienia piasku pod ciśnieniem;
 • narzucanie tynku za pomocą tynkownic sprężarkowych i pompowych;
 • narzucanie zaprawy cementowej torkretnicą;
 • zacieranie tynków zacieraczką mechaniczną;
 • wykonywanie rusztowań roboczych do tynków wewnętrznych;
 • organizowanie stanowiska pracy tynkarza i transportu materiałów na budowie.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie renowacji i rekonstrukcji tynków w obiektach zabytkowych;
 • wykonywanie tynków specjalnych (np. zabezpieczających przed promieniowaniem radioaktywnym).

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

 • Blok ogólny (obowiązkowy):

  • BHP
  • Technologia
  • Materiałoznawstwo
  • Rysunek zawodowy
  • Kosztorysowanie (również komputerowe)
 • Tematyka skorelowana:

  • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
  • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
  • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
  • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Cena

Cena jednego kursu od 1360,00zł.
Proponujemy korzystne połączenia kursów:

 • Blok ogólny – obowiązkowy
 • 1 kurs – od 1360,00zł
 • 2 kursy – od 1789,00
 • 3 kursy – od 1950,00
 • 4 kursy – od 2200,00

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał