Studia podyplomowe dla nauczycieli

REKRUTACJA 2019/2020

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są organizowane przez Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Miejsce realizacji studiów podyplomowych: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz specjalizację? Chcesz być atrakcyjny dla pracodawców?

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE W KALISZU

WYKAZ KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

1.      Przygotowanie pedagogiczne
2.      Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
3.      Oligofrenopedagogika
4.      Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami SI
5.      Resocjalizacja i socjoterapia
6.      Pedagogika lecznicza i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
7.      Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
8.      Surdopedagogika
9.      Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu
10.    Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
11.    Zarządzanie oświatą
12.    Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne
13.    Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości
14.    Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
15.    Nauczanie Biologii
16.    Nauczanie Filozofii i Etyki
17.    Nauczanie Fizyki
18.    Nauczanie Informatyki
19.    Nauczanie Matematyki
20.    Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie
21.    Nauczanie Plastyki, Muzyki, Techniki
22.    Nauczanie Techniki
23.    Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie
24.    Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
25.    Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
26.    Psychodietetyka
27.    Logopedia
28.    Przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe.

Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pełen opis kierunków studiów podyplomowych oraz zasady rekrutacji
KLIKNIJ TUTAJ
 

 PROGRAM STUDIÓW

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, STUDIA spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Spotkania mają charakter zajęć w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk, seminariów. Istotny dla realizacji programu kształcenia jest nakład pracy własnej Słuchacza. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów, trenerów.

Studia podyplomowe w zależności od kierunków, trwają od 2 do 3 semestrów, przy czym zajęcia w ramach III semestru (odbywają się w miesiącu lipcu, także w dni powszednie. Liczba godzin zajęć  waha się od 270 do 600 godzin, w zależności od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele,

WARUNKI REKRUTACJI:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do J.M. Rektora WSUni-Terra,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych – (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa),
  • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie (nie dotyczy kierunków: przygotowanie pedagogiczne oraz zarządzanie oświatą).

Wszelkie wpłaty wpisowego i czesnego wpłacamy na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Uni-Terra – ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań

Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem: „wpisowe/czesne – nazwisko i imię uczestnika – Studia Kalisz – nazwa kierunku kształcenia”

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych w Kaliszu – adres poniżej.
  •  Zakład Doskonalenia Zawodowego – 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 2a
  • studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl
  • tel. 62 767 40 88 wew 26 lub 25