Studia podyplomowe dla nauczycieli

ROZPOCZĘCIE – PAŹDZIERNIK 2016

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są organizowane przez Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje: studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl tel. 62-767-40-88 wewn. 25

Miejsce realizacji studiów podyplomowych: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz specjalizację? Chcesz być atrakcyjny dla pracodawców?

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe.

Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

PROGRAM STUDIÓW

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) z późniejszymi zmianami).

Spotkania mają charakter zajęć w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk, seminariów. Istotny dla realizacji programu kształcenia jest nakład pracy własnej Słuchacza. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów, trenerów.

Studia podyplomowe w zależności od kierunków, trwają od 2 do 3 semestrów, przy czym zajęcia w ramach III semestru (odbywają się w miesiącu lipcu, także w dni powszednie. Liczba godzin zajęć  waha się od 270 do 600 godzin, w zależności od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje. Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 60 pkt ECTS (Art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie – w soboty i niedziele,

WARUNKI REKRUTACJI:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do J.M. Rektora WSUni-Terra,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych najpóźniej na I zjeździe),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych – (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa),
  • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie (nie dotyczy kierunków: przygotowanie pedagogiczne oraz zarządzanie oświatą).

 

Wszelkie wpłaty wpisowego i czesnego wpłacamy na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Uni-Terra – ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań

Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem: „wpisowe/czesne – nazwisko i imię uczestnika – Studia Kalisz – nazwa kierunku kształcenia”

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych w Kaliszu – adres poniżej.
  • lub przesłać listem poleconym na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego – 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 2a

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE – KALISZ – WYKAZ KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

ZDZ Kalisz – Studia podyplomowe 2016-2017

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE – KALISZ – WYSOKOŚĆ CZESNEGO

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy 2016-2017

Podanie 2016-2017

Pełen opis kierunków studiów podyplomowych oraz zasady rekrutacji pod adresem:

http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/kalisz/studia-podyplomowe-w-kaliszu/