Studium Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystyczne

Jeśli lubisz wiatr we włosach, a nogi daleko Cię niosą próbuj odnaleźć własną przyszłość w naszym studium

Celem studium jest zdobycie umiejętności reagowania na zapotrzebowanie ogólne i indywidualne w branży, oraz umiejętności i wiedzę pozwalającą pracować i zarządzać firmami gastronomicznymi, hotelarskimi, turystycznymi na EUROPEJSKIM POZIOMIE.

Specjaliści do spraw organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych mogą podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, domach wczasowych sanatoriach , jak również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą , restauracje, puby, kawiarnie, hotele.

Po ukończonym studium słuchacz otrzymuje:
– Dyplom Specjalisty d/s organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
– Certyfikat ukończenia
Studium Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznego

Z uwagi na wciąż rosnącą ilość turystów, nasilające się migracje związane z poszukiwaniem wymarzonej pracy zawodowej, widoczny jest bardzo prężnie rozwijający się rynek hotelarski, gastronomiczny i turystyczny. Specjalista organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych zajmuje się organizacją, nadzorem, a także kierowaniem podległego mu personelu w zakresie organizacji i technologii produkcji w zakładach żywienia typu otwartego, zamkniętego, takich jak: restauracje, stołówki, bary. Absolwent nabywa umiejętność zestawiania asortymentu potraw , dokonuje oceny jakości potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami, wymogami sanitarnymi. Osoba prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, zajmuje się także organizacją i nadzorem procesu produkcji, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną. Specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi konsumenta, nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia. Jest zdolny do udzielenia konsumentowi informacji dotyczących menu, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania. Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi hotelarskiej, turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy. Absolwent bada popyt , kreuje podaż usług hotelarsko, turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Ustala zestaw usług hotelarskich i sposób ich świadczenia, obserwuje rynek hotelarski. Specjalista planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów.

W programie:
1. Podstawy psychologii
2. Zasady żywienia człowieka z elementami dietetyki
3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
4. Obsługa konsumenta.
5. Pracownia gastronomiczna – sporządzanie potraw
6. Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
7. Działalność zakładów hotelarskich
8. Działalność recepcji zakładu hotelarskiego
9. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelarskim
10. Działalność gastronomiczna w zakładzie hotelarskim
11. Usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim
12. Pracownia hotelarska- zajęcia praktyczne w hotelach
13. Działalność usługowa
14. Podstawy turystyki
15. Walory i atrakcje turystyczne
16. Usługi turystyczne
17. Organizacja imprez turystycznych

Wymagane dokumenty:
podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego wpisowe 150zł

roczne, wieczorowe
czesne miesięczne – 220zł