obrazek strony DIGCOMP

Z komputerem w przyszłość – Bezpłatne szkolenia komputerowe

SZKOLENIA KOMPUTEROWE – KOMPETENCJE CYFROWE – CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Zakres ramowy szkolenia:

 • Informacja i komunikacja w sieci Internet,
 • Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
 • Bezpieczeństwo w sieciach i w internecie,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych,

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

– osoby w wiek: 45-65 lat,

– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

 

ZDZ W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,

– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,

– Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,

– Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,

– Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 10-12 os.,

– Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. dydaktycznych,

– Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,

– Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. (45 min.) / 1 dzień.

 

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 –  Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna
komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).                                                                                                                      

 

INFORMACJA – ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

Anna Szafran
tel. 608 287 480

e-mail: anna.szafran@zdz.kalisz.pl

Profesjonalna obsługa biura

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Na obecnym rynku mianem pracownika administracyjno-biurowego można określić zarówno osoby zajmujące stanowisko sekretarki, jak i osoby zajmujące się prowadzeniem zaopatrzenia w firmie, ewidencji  magazynowej, prostych czynności kadrowych i księgowych.

Bardzo trudne jest jednoznaczne określenie, jakie miejsce w firmie zajmuje pracownik administracyjno-biurowy, co należy do jego obowiązków.

Każdy pracodawca sam nakreśla zakres kompetencji  pracownikowi, któremu powierza pełnienie takiej funkcji. Dlatego też proponowany program szkolenia ma na celu wyposażyć potencjalnych pracowników administracyjno-biurowych w podstawowe umiejętności, z których można będzie uniwersalnie korzystać bez względu na zakres wykonywanych zadań.

Program poszerzony o zagadnienia (język angielski, elementy geografii turystycznej, organizacja przyjęć, pierwsza pomoc, elementy estetyki wyglądu zewnętrznego) wybrane z programu P-133 „Sekretarka – asystentka szefa” może stanowić podstawę do realizacji atrakcyjnego i uaktualnionego kursu na nowoczesną sekretarkę.

 

Cel kursu

Celem jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uwagi uczestnikom kursu na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.

 

Charakterystyka uczestnika kursu

 • wykształcenie minimum średnie;
 • pożądany jest staż pracy na stanowisku administracyjnym minimum 6 miesięcy;
 • komunikatywność.

 

Charakterystyka absolwenta kursu

 • znać i umieć prowadzić korespondencję;
 • znać i umieć segregować i archiwizować dokumentację;
 • umieć nawiązywać i prowadzić rozmowy z partnerami i klientami firmy;
 • umieć organizować czas i miejsce pracy;
 • posiadać umiejętność kojarzenia, spostrzegawczość;
 • znać zasady i metody dobrej współpracy w grupie i z kierownictwem firmy;
 • znać obsługę maszyn i urządzeń biurowych (faks, ksero, komputer).

Zobacz więcej