KCA Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji

logotyp KCA 2022

SYSTEM CERTYFIKACJI KWALIFIKACJI KCA

Walidacja i certyfikacja kwalifikacji rynkowych i kompetencji zawodowych

Profesjonalne egzaminy zewnętrzne – również w ramach kursów zawodowych współfinansowanych z EFS

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, kursy (szkolenia) zawodowe powinny zakończyć się walidacją (egzaminem zewnętrznym) potwierdzającym nabycie określonych efektów charakterystycznych dla kwalifikacji oraz certyfikacją czyli formalnym uznaniem wyników walidacji zakończoną wydaniem uznanego na rynku certyfikatu.
Wychodząc naprzeciw tym wymogom, w ramach prowadzonej od szeregu lat działalności, Krajowe Centrum Akredytacji w ramach swojego autorskiego Systemu Certyfikacji Kwalifikacji, oferuje profesjonalną organizację egzaminów zewnętrznych (procesów walidacji), sprawdzających poziom wiedzy, umiejętności oraz weryfikujących kompetencje nabyte przez uczestnika w trakcie danego kursu (szkolenia) zawodowego. Egzaminy zewnętrzne projektowane są każdorazowo indywidualnie według zapotrzebowania zleceniodawcy, z uwzględnieniem programu danego kursu
– zgodnie z wymaganiami dla osób kończących szkolenia i kursy z różnych obszarów zawodowych.

Podstawowym celem działalności Krajowego Centrum Akredytacji jest realizowanie procesów walidacji mających na celu obiektywne sprawdzenie czy osoby ubiegające się o nadanie (potwierdzenie) określonych kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych niezależnie od sposobu uczenia się) osiągnęły wyodrębnioną część lub całość wymaganych efektów uczenia się, zakończonych certyfikacją, czyli wystawieniem dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji – prestiżowego certyfikatu rekomendowanego przez
przedstawicieli wielu sektorów gospodarki i branż zawodowych.
Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) na przestrzeni wielu lat swojej wyspecjalizowanej działalności uzyskało tysiące pozytywnych rekomendacji i opinii zarówno ze strony zleceniodawców jak i uczestników procesów nadawania kwalifikacji. Od 2016 roku w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA zrealizowano na potrzeby Klientów indywidualnych, Instytucji samorządowych, Przedsiębiorców, Fundacji, Instytucji edukacyjnych oraz pozostałych podmiotów gospodarczych tysiące zindywidualizowanych procesów egzaminacyjnych dla przeszło
14 000 osób w ramach najróżniejszych obszarów zawodowych. Klienci Krajowego Centrum Akredytacji zlecają procesy na potrzeby realizacji kursów własnych, projektów finansowanych z Funduszy UE lub w celu potwierdzenia kwalifikacji i kompetencji nabytych drogą formalną, nieformalną oraz pozaformalną.

KCA jako jedyna na rynku instytucja legitymuje się pozytywnymi rekomendacjami największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących pracodawców wszystkich branż i sektorów:
• Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)
• Konfederacji LEWIATAN
• Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne podmiotowo i etapowe realizowanie Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla poszczególnych kwalifikacji.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje rozdzielność osobową (rozdzielenie ról osób kształcących i egzaminujących) oraz podmiotową (zewnętrzne Instytucje Walidujące przeprowadzają zlecone egzaminy, których wyniki są weryfikowane i uznawane przez Instytucję Certyfikującą – wystawiającą Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje). Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie Kraju zajmują się regionalne przedstawicielstwa posiadające akredytacje Krajowego Centrum Akredytacji (Instytucji Certyfikującej) – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC).

Procesy Walidacji (z wykorzystaniem metod egzaminów zewnętrznych: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego) powierzono zaufanym partnerom – Instytucjom Walidującym – Zakładom Doskonalenia Zawodowego, które jako uznane na rynku instytucje oświatowe cieszą się zaufaniem społecznym i legitymują ogromnym doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i egzaminowania wiedzy i umiejętności. Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba o przestrzeganie norm i standardów Systemu KCA.

Certyfikat Krajowego Centrum Akredytacji to uznany rynkowo i rozpoznawalny w różnych regionach kraju dokument. Jako druk ścisłego zarachowania jest zabezpieczony przed możliwością sfałszowania zarówno na poziomie technologii drukarskiej jak również poprzez specjalny hologram. Do każdego Certyfikatu wydawany jest suplement, zawierający listę efektów kształcenia zweryfikowanych podczas danego procesu walidacji.

Ogólnopolski zasięg oferty KCA dostępny jest dzięki 14 jednostkom terenowym rozlokowanym na obszarze całego kraju!

Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC) to akredytowane jednostki terenowe KCA – regionalne przedstawicielstwa, które zajmują się bezpośrednią obsługą Klientów, organizacją procesów walidacji (zlecanych następnie do realizacji przez Instytucje Walidujące), weryfikacją wyników egzaminów oraz zgodnością ze Standardami KCA przeprowadzonych procesów walidacji, a następnie nadawaniem kwalifikacji – wydawaniem Certyfikatów KCA potwierdzających kwalifikacje.

Jednostki Terenowe KCA (RCWEiC) zostały powołane w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz maksymalnego dopasowania do zapotrzebowania rynku i oczekiwań przedsiębiorców z różnych branż. Dodatkowo w procesie akredytacji każda jednostka poddawana jest cyklicznemu audytowi zewnętrznemu, którego pozytywny wynik w oparciu i określone procedury gwarantuje uzyskanie wymaganej akredytacji oraz możliwość funkcjonowania w ramach Systemu KCA.

Akredytowane przez KCA Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC):

• Katowice
• Poznań
• Bydgoszcz
• Kielce
• Lublin
• Białystok
• Warszawa
• Toruń
• Gorzów Wlkp.
• Szczecin
• Olsztyn
• Zielona Góra
• Łódź
• Słupsk

Gwarancja najlepszej oferty na rynku !

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zapewnia wysoką jakość, trafność i rzetelność realizowanych procesów walidacji i certyfikacji, prowadzących do formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.
System daje możliwość dopasowania procedur organizacyjnych na potrzeby walidacji kwalifikacji cząstkowych, mikro-kwalifikacji oraz kwalifikacji modułowych. Oferta zakłada również potwierdzanie kompetencji zawodowych nabywanych przez uczniów techników zawodowych oraz szkół branżowych.

Oferta KCA skierowana jest zarówno obywateli Polski, jak również obcokrajowców, pragnących formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać rozpoznawalny certyfikat. Certyfikaty są wydawane w języku polskim lub innym (na życzenie zlecającego).

Więcej informacji o Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA można uzyskać poprzez kontakt z Biurem RCWEiC w Kaliszu
——————————————————————–
KCA Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji
Agnieszka Miklas – tel. 663 985 889, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl