KPP – kurs oraz recertyfikacja

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

jest przeznaczony dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Cel kursu: 

Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Warunek uczestnictwa w kursie:

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
  3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  4. Ukończone 18 lat.

Organizacja kursu:

Zajęcia teoretyczne – 21h, zajęcia praktyczne – 45h

Uprawnienia absolwenta:

Osobie, która odbyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, organizator kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie w ciągu 3 miesięcy zdać egzamin. Prowadzimy również Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (patrz poniżej).

Miejsce kursu:

ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.
W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istniej możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęć:

Rozpoczęcie:  15 maja 2023 r. – godz. 14:30

Cena kursu: 900,00 zł.

 

RECERTYFIKACJA – KKP


W kursie umożliwiającym aktualizację KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy

posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później
niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

 

Cel kursu:

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Cena obejmuje udział w egzaminie.

Miejsce kursu:

ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.
W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istnieje możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęć:

Terminy zajęć: druga połowa maja 2023 r. (2 dni)

Cena kursu: 450,00 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733