KURSY SPAWANIA

Własne spawalnie szkoleniowe – Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia, licencjonowani egzaminatorzy! Organizujemy kursy spawania: stali niestopowych, wysokostopowych aluminium oraz kursy pokrewne spajaniu metali. Dla osób zgłaszających się indywidualnie oraz na zlecenie firm (również z wykorzystaniem bazy zlecającego).

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

KURSY SPAWANIA

Badania wizualne VT1 i VT2

Badania wizualne VT1 i VT2 przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania oceny wizualnej spawów oraz odbioru połączeń spawanych ze spoinami czołowymi oraz pachwinowymi , materiałów stalowych oraz aluminiowych. Po zdanym egzaminie i spełnieniu innych wymagań uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712 oraz legitymację spawacza.

Pierwszy poziom kwalifikacji
(przy wyborze dwóch i więcej metod zniżka opłaty)

Blachy i rury ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi:

 • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek – 135 (MAG),
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).
 • Blachy ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie – 311 (GAS).
 • Kursy spawani blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi w procesach –  141 (TIG)

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończony 18. rok życia i co najmniej gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa średnio 5 tygodni.

Nabór ciągły – harmonogram dopasowany do możliwości uczestnika.

Absolwent kursu otrzymuje:

 • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej,  niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Szkolimy również w Procesach pokrewnych spajaniu metali:

 • ręcznych przecinaczy tlenowych,
 • ręcznych przecinaczy plazmowych,
 • ręcznych przecinaczy termicznych-tlenowych i plazmowych,
 • lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego,
 • operatorów zgrzewarek oporowych punktowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych liniowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych garbowych,

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw kwalifikacyjnych,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

 • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.
 • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w procesie, w którym ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,

Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej, niemieckiej.

Egzaminy weryfikacyjne na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzane na jego terenie – wycena indywidualna.

Posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie spawalnicze 

Zapisz się nie musisz czekać na grupę, szkolenie rozpoczniesz natychmiast.

DOKUMENTY