Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Kurs KPP jest przeznaczony dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna:
Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Warunek uczestnictwa w kursie:

  • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
  • Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • Ukończone 18 lat.

Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 21h, zajęcia praktyczne – 45h
Uprawnienia absolwenta:
Osobie, która odbyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, organizator kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie zdać egzamin. Prowadzimy również Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (patrz poniżej).
Miejsce kursu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istniej możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Karta zgłoszenia – ZDZ-CDKM – Kalisz – KPP