POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

Korzystając z naszych usług pozostawiacie Państwo albo podajecie swoje dane mi.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (61-001), ul. Metalowa 4.  

Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się drogą mailową: iodo@zdz.com.pl albo pisemnie pod adresem: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (61-001), ul. Metalowa 4.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w celu wykonania umów lub za zgodą osób, których dane dotyczą.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Dane osobowe będą przetwarzane, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.